Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2007

Når snø og is smelter

Den globale oppvarmingen fører til at isbreer og fonner smelter. Et resultat av at isdekket blir tynnere og at breer og fonner trekker seg tilbake, er at arkeologiske levninger kommer for dagen på overflaten og i utkanten av isen og snøen.I løpet av de siste tiår har det kommet stadig nye rapporter om arkeologiske og paleontologiske funn fra isbreer og fonner rundt i verden. Funnene viser at mennesker og dyr har utnyttet områder med ”evig” snø- og isdekke i tusener av år. Stor oppmerksomhet fikk denne typen funn først da ”ismannen Ötzi” fra slutten av yngre steinalder bokstavelig talt kom for dagen i Syd-Tyrol i 1991. ”Ötzi” ble funnet i nærheten av en fjellovergang i mer enn 3000 meters høyde, og sammen med ham lå et imponerende arsenal av avansert steinalder-teknologi – så som klær, våpen, beholdere, ildslagningsutstyr, utstyr til trearbeid og medisinplanter. Selve liket var så godt bevart at funnet til og begynne med ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall.Noen år senere ble e…

Oddernessteinen og Eyvinds kirke

Jeg har tidligere skrevet om Oddernessteinen og runeinnskriften som forteller at Eyvindr gerði kyrkiu þessa, guðsonr Olafs hins Helga, á oðali sínu - altså "Eyvind, Olav den helliges gudsønn, reiste denne kirken på sin odel". Innskriften er datert til omkring 1050.

Kirken Eyvind lot bygge på Oddernes må ha vært en trekirke med jordgravde stolper, en såkalt stolpekirke. Den kirken som nå står på Oddernes, er tidligst bygd omkring år 1100, og helst enda litt senere. Man har aldri funnet spor etter Eyvinds eller eventuelle senere forløpere til steinkirken. Det er et spørsmål om det i det hele tatt finnes spor bevart – det aller meste, om ikke hele arealet under den nåværende kirkens gulv har vært benyttet til gravkjellere i nyere tid. Selv under koret har man funnet spor etter et gravkammer, antagelig fra 1600-årene.

Men kan vi være sikre på at Eyvinds kirke stod akkurat der dagens steinkirke står? I vanlige tilfeller ville man svare bekreftende på det spørsmålet, men på Oddernes…

Skarstadfunnet - spennen i ura

I mai i år kom et interessant arkeologisk funn for dagen på Skarstad i Konsmo sogn, Audnedal kommune i Vest-Agder. Det dreier seg om en korsformet bronsespenne fra folkevandringstid, hvis deponeringskontekst tydelig indikerer at vi har å gjøre med en rituell nedleggelse.
Skarstad ligger oppe på heia mellom bygdelagene Laudal i Marnardal og Konsmo i Audnedal. Verken Konsmo eller Laudal utmerker seg med sene jernalderfunn tilhørende den horisonten som ellers utgjør et karakteristisk innslag i denne delen av Agder (Snartemo, Trygsland, Øydne etc.), og det daldraget mellom de to bygdene som blant annet omfatter Skarstad, er i overveiende grad et ubeskrevet blad i arkeologisk sammenheng.

Det arkeologiske miljøet
Men registrerings- og publiseringssituasjonen gir ikke et helt korrekt bilde av de arkeologiske forhold i området. I kirkebygda Konsmo, 3 kilometers vei vest for Skarstad, ligger det fremdeles et par store, men kraftig utpløyde gravhauger. Oppe i lia i øst, der den gamle ferdelsveien …