Gå til hovedinnhold

Havnekapeller i middelalderen


Olavskapellet i Ny-Hellesund, Søgne i Vest-Agder, tilhører en lite kjent del av middelalderens religiøse liv, men er på ingen måte enestående. Lignende kultbygninger fantes antagelig langs hele kysten vår. Disse havnekapellene ligger skjult i historiens halvmørke, men er utvilsomt et fascinerende stykke kysthistorie.

Navnet ”kapell” kommer av det latinske capella, som betyr ”liten kappe”. I middelalderen var et kapell en kirkelig bygning med begrensede rettigheter og funksjoner.

De fleste kilder som forteller om hvilke kirker som fantes i middelalderen, er etterreformatoriske, og de gir først og fremst opplysninger om de kultsteder og –bygninger som Kirken som organisasjon etter den lutheranske reformasjonen anerkjente. Det var i disse bygningene gudstjeneste skulle skje – 20-30 ganger i året i hovedkirkene og 10-12 ganger i annekskirkene – og det var herfra den offisielle religionen ble formidlet.

Men det fantes også en folkelig offentlighet – en kultus med tilhørende kultsteder som vi bare får kjennskap til ad omveie. I katolsk middelalder fantes et ukjent antall kirkesteder av lavere rang. Tre typer kan skilles ut: Knutepunktkirker langs ferdselsveier til lands og til sjøs, arbeidsstedskirker, f. eks i fiskevær eller i utmarksområder som bare ble utnyttet til visse årstider, og lokalkultbygninger. Olavskapellet på Kapelløya har vært en slik knutepunktkirke langs den viktige handelsveien som hadde Ny-Hellesund som en av sine havner.

Felles for disse kultstedene er at de ikke ble regnet som regulære sognekirker, med prest, gravplass og gudstjeneste. Fra slutten av 1500-tallet og senere er det stort sett bare sognekirkene som er synlige for offentligheten. Det er typisk at uthavnskapellene på Sørlandskysten bare er kjent i lokal tradisjon eller gjennom hollandske seilingsbeskrivelser.

På Sørlandskysten har vi opplysninger om havnekapeller på Seløyene ved Lindesnes, på Skjernøy i Mandal, i Indre Flekkerøy havn ved Kristiansand, i Ulvøysund ved Lillesand, på Hesnesøy ved Grimstad, på Merdø i Tvedestrand og på Tromøy ved Arendal. Flere steder finnes det stedsnavn og/eller svakere tradisjon om at det kan ha eksistert slike kapeller: Skogsi i Mandal og Randesund i Kristiansand, for bare å nevne to. Videre østover finner vi slike kapeller på Lauvøya ved Tønsberg, og flere steder langs den svenske kysten.

Ikke alle de mer uoffisielle kultstedene hadde egne bygninger. En rekke steder på Sørlandskysten fantes gravplasser for sjøfolk og ilanddrevne ”strandvaskere”. Bare i Vest-Agder forteller tradisjonen om minst 9 slike - på Prestøyna og Kolløyna i Flekkefjord, Skarvøy i Farsund, Aspholmen, Eggvær, Landi og Ramsi i Mandal, Lamholmen i Søgne og Odderøya i Kristiansand.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…