Gå til hovedinnhold

Farmannshaugen

I sin tid ble den regnet som det stedet der den neste skipsgraven fra vikingtiden mest sannsynlig ville komme for dagen. Vi snakker om den mektige Farmannshaugen på Jarlsberg hovedgård like ved Tønsberg. Men utgravningen i 1917-18 avdekket ikke noen kongegrav, og tilbake stod bare Snorres påstand om at kong Bjørn, en sønn av Harald hårfagre, var gravlagt i haugen.

Arkeologen A.W. Brøgger hadde store forventninger til utgravningen av den over 2 meter høye og 30 meter vide gravhaugen. I 1916 hadde han selv tatt til orde for at haugen burde undersøkes, og finansieringen uteble ikke. Med midler fra New York-arkitekten John Gade og skipsreder Lars Christensen i Sandefjord, kunne han sette i gang allerede året etter. Forventningene var skyhøye.

Den arkeologiske interessen for Farmannshaugen skyldtes i minst like stor grad Snorres opplysning i Heimskringla om at kong Bjørn var gravlagt i den, som haugens ganske visst imponerende dimensjoner, dens nærhet til Byfjorden og den korte avstanden til haugen som gjemte Osebergskipet. Snorre skriver om kongen som styrte Vestfold på vegne av faren, som drev et aktivt kjøpmannskap og oftest hadde sete i Tønsberg, og som til slutt ble tatt av dage av broren, Eirik blodøks, på Sem utenfor byen. Beretningen i Heimskringla avsluttes med opplysningen om at ”kong Bjørn ligger i Farmannshaugen på Sem”.

De eldre kildene har betydelig mindre å si om Bjørn enn det Snorre har. Snorre har i Heimskringla ”sat alting paa rigtig plass…, med en logik og et mesterskap, og med dramatiske farver, som alt er uovertruffet,” som Brøgger kommenterer med et lite snev av sarkasme.

En usedvanlig kildekritisk Brøgger mener at hele fremstillingen hos Snorre er blendverk; han har rett og slett bare trukket vidtrekkende konklusjoner med utgangspunkt i de spinkle opplysningene i tidligere sagatradisjon, og så har han for egen regning koblet Bjørn til den store gravhaugen utenfor byen og ført forholdene i høymiddelalderens Tønsberg 300 år tilbake i tid. For eksempel bruker Ágrip tilnavnet kjøpmann om Bjørn. Hos Snorre er dette blitt til kjøpmann eller farmann, farmaðr eða kaupmaðr, som skal bety det samme. ”Ikke riktig,” mente Brøgger, som i sin artikkel om ”Farmannshaugen og kong Bjørn, Harald Hårfagres søn” fra 1921 mer enn antyder at det neppe var annet enn navnet som knyttet Farmannshaugen til kong Bjørn, og at selv denne koblingen var tvilsom.

Nå hører det med til historien at Brøggers dom over Snorre er skrevet i etterpåklokskapens lys – etter at han hadde undersøkt Farmannshaugen. Han fant nemlig ikke noe han kunne assosiere med et gravanlegg i haugen i det hele tatt, bare enkelte dyreben, en båre og noen trespader som trolig var blitt brukt i forbindelse med haugbyggingen. Siste ord er imidlertid neppe sagt i sakens anledning; Brøgger undersøkte nemlig ikke hele haugen, og det kan fremdeles tenkes at det skjuler seg en grav i den. Dateringen av haugen har også vært et diskusjonstema, like siden Brøggers tid. Selv tok han det for gitt at Farmannshaugen var fra vikingtiden, men det ble mange år senere foretatt en C-14-datering av en av spadene fra haugen som tydet på at hele anlegget tilhørte eldre jernalder. Senere har arkeologen Terje Gansum fått utført en C14-datering på en tann av storfe fra haugen, og denne tyder på vikingtid. Brøgger konkluderte for sin del med at Farmannshaugen var en kenotaf, ”reist over en av kongsgaarden Sæheims konger, fordi han var død etsteds langt borte, hvorfra hans lik ikke kunde bringes til hjemmets jord”.

Dagens Jarlsberg hovedgård er landets største bondegård, og selv om middelalderens Sem kongsgård ikke omfattet hele den nåværende hovedgården, var den en gård av meget betydelig størrelse. Her ble fylkeskirken reist i tidlig middelalder, og her beviste Harald Gille sin kongelige byrd ved å gå barbent på ni glødende plogjern i 1120-årene. Som kongelig administrasjonssentrum i Vestfold forsvinner Sem i vikingtidens halvlys. Ikke rart at Snorre og senere granskere gjerne ville plassere en kongegrav her!

Men i diskusjonen om haugens funksjon, datering og eventuelle tilknytning til kong Bjørn, har man i stor grad glemt ett forhold: for hva betyr navnet Farmannshaugen; hva var egentlig en farmann? Brøgger var for så vidt inne på det når han pekte på at ”farmann” hadde en klart videre betydning enn ”kjøpmann”. Nå kjenner vi Farmann brukt som personnavn i en runeinnskrift, og det kunne slik sett hende at Farmannshaugen rett og slett skal forstås som Farmanns haug, på samme måte som mange andre gravhauger har mannsnavn knyttet til seg. Men i flere av kildene som forteller om Farmannshaugen på 1700- og 1800-tallet, er det tydelig at man den gangen regnet med flere ”farmannshauger” på Jarlsberg. Det tyder på at vi bør se oss om etter andre muligheter.

Norrønt ’forumaðr’ kan være en som er på reise, det være seg en vanlig reise, en lengre vandring eller et hærtog. I russiske krøniker omtales et poromon dom i Kiev – ”dom” betyr hus, og ”poromon” er trolig er forvanskning av nettopp farmann, slik at kildene rett og slett beskriver de skandinaviske Bysantsfarernes samlingssted der i byen. Huset var trolig det sted i Kiev der Bysants-farere samlet seg.I samisk er ordet overlevert i den dobbelte betydningen reise, krigerfølge, og i flere kontinentalgermanske samfunn, blant annet hos langobarder og burgunder, møter vi fara og faramanni som betegnelser på særskilte krigerenheter. Det synes som om ordet i flere germanske språk tidlig går over til å være en betegnelse på kongelige følgeslagere i alminnelighet. Dersom det er denne siste betydningen av ordet som ligger til grunn for navnet ”farmannshaugene” på Sem, kan man rett og slett ha forestilt seg at det var kongelige krigere som var gravlagt i haugene. Gitt gårdens historie og de mange våpengravene fra vikingtid som er funnet i dens nærområde, er da også dette en nærliggende tolkning.

Kommentarer

Anonym sa…
Takk for spennende lese-stoff.

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…