Gå til hovedinnhold

En romer i Eiken

Takket være skolebestyrer Salvesen i Farsund har vi bevart restene av Agders kanskje fineste våpengravfunn fra den perioden som arkeologene kaller yngre romertid (200-400 e. Kr.). Funnet ble gjort på Eiken i Hægebostad høsten 1883, og det inneholdt blant annet det berømte Eikensverdet.

Eikenfunnet kom for dagen da en av brukerne på Nedre Eiken ”lod bortkjøre en temmelig stor rundhaug, der væsentlig bestod af Rullesten”. Det hadde vært utskiftning av det store klyngetunet på Eiken noen år tidligere, og det var trolig først etter utskiftningen at de mange og store gravhaugene som fantes på gården, kom i faresonen. Tidligere hadde den utstrakte teigblandingen gjort det vanskelig å fjerne haugene. Det samme var tilfelle f. eks. på Snartemo i Hægebostad, der de fleste gravfunnene ble gjort kort tid etter utskiftningen av innmarken i 1878.

Haugen som ble fjernet i 1883, lå på Hauan, foran husene på gården (bnr. 7). Inne i haugen støtte bonden på et stort gravkammer, orienter øst-vest. Hver langside i kammeret bestod av tre store heller, mens en ”smuk Helle” utgjorde hver av kortsidene. Fem heller dekket graven, som var ”aldeles fri for Grus, fire Alen lang, 1 ¼ Alen bred og ¾ Alen høi”.

Om oldsakenes plass i graven, vet vi ingen ting. Etter ”utgravningen” ble gjenstandene lagt på et loft på gården, mange av dem gikk tapt. De bevarte restene ble kjøpt av skolebestyrer Salvesen, som selv målte opp kammeret.

Hundre år eldre enn Snartemofunnet
Gravskikken, med et stort, hellebygd kammer i en stor, steinblandet gravhaug, er den samme som vi kjenner fra Snartemo og flere av de andre rike folkevandringstidsgravene fra Sør- og Vestlandet. Men Eikenfunnet er mer enn hundre år eldre enn Snartemofunnene – fra slutten av 300-tallet e. Kr.

De bevarte gjenstandene fra Eikenfunnet viser tydelig at vi har for oss en meget rikt utstyrt mannsgrav fra yngre romertid. Gjenstandene befinner seg i Bergen Museum, dit Salvesen sendte dem. Det var først etter 1905 at det ble vanlig å sende oldsaker fra Vest-Agder til Oslo.

Foruten det særpregede sverdet og et sverdskjedebeslag av jern (”doppsko”), inneholdt graven rester av et kar av bronse, to leirkar, en draktspenne av bronse, tre spillebrikker av kleber og en grønn glassperle. Spennen er en såkalt Nydamfibel, mens bronsekaret antagelig har vært et Hemmoorspann – en sjelden kartype som ble importert fra kontinentalromersk område. Salvesen rapporterte til muséet at det ”af Broncekarret var fundet temmelig store Stykker, som efterhaanden kom bort, fordi de viste Guldfarve, naar man skrabede paa dem”.

Det er vanskelig å gjette på hva slags gjenstander som enten ikke ble tatt vare på, eller som smuldret hen på loftet på gården før Salvesen dukket opp. Men det er grunn til å tro at graven iallfall innehold flere jernvåpen, nærmere bestemt spyd- og lansespiss, som hørte til standardbevæpningen i romertid. Kan hende var det også et skjold med, men det var i såfall laget av tre, og det eneste som kan ha vært bevart av det, var skjoldbulen og –håndtaket. Det spørs om man tok vare på slike forrustede småsaker.

En krigergrav
Eikensverdet er meget dårlig bevart, men man kan fremdeles ane at det har vært et praktvåpen. Det er det eneste tveeggede langsverd fra romertid som er kjent i Vest-Agder.
De fleste våpengravene fra denne perioden er funnet i det indre Østlandsområdet, i fylkene Hedmark og Oppland. Trolig er sverdklingen en romersk import, mens hjaltet og knappen med de fire ansiktsmaskene like trolig er et hjemlig produkt. Paralleller til hjaltet kjennes fra Sverige og Danmark. Våpenimporten i romertid var kontrollert av det militære lederskap, og kan hende ble de importerte sverdene oppbevart i arsenaler under elitens kontroll.

Den gravlagte har utvilsomt hatt krigerstatus. Hvilken status han har hatt i datidens Eiken, vet vi ikke. Men betydelig må den ha vært. Dersom vi velger å legge vekt på bronseknappen på hjaltet, kan vi anta at han har tilhørt mellomsjiktet i romertidens sørnorske militærelite.

Vi kjenner ikke mange våpengraver fra romertid i Vest-Agder. En grav som ble undersøkt på Presthus i Spangereid i 1972, har inneholdt et militærbelte med kniv etc. Ellers har vi et mindre antall godt utstyrte mannsgraver fra perioden på Lista og i Kvås.

Fra Eiken for øvrig har vi bare ett annet sikkert romertidsfunn. Arkeologen Karl Vibe Müller gravde ut en kvinnegrav på Hestebakken ved Eiken kirke i 1963. Ellers er det et spørsmål om ikke Loptshaugen på Tveiten også har inneholdt en mannsgrav fra romertid. I haugen skal det være funnet en ”forgylt spydspiss”, 60 cm lang, for lenge siden. ”Forgyllingen” må enten vise til et våpen av bronse – men da er vi helt tilbake i yngre bronsealder, og det rimer dårlig med det vi ellers vet om gravskikken i den øvre delen av Lyngdalen i denne perioden – eller til en dekorert spyd- eller lansespiss fra eldre jernalder, kanskje nettopp fra yngre romertid?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…