Gå til hovedinnhold

Blindleia«Denne Fandens Blindeled», skrev Vilhelm Krag, mens Gabriel Scott priste seg lykkelig over at turistene fremdeles – i 1911 – ikke hadde kommet dit, «og Gud være lovet – ingen vil nogensinde komme». Resten er, som det heter, historie – for i våre dager finnes noen av landets mest eksklusive fritidseiendommer i øyriket mellom Kristiansand og Lillesand. Men Blindleia har også en interessant forhistorie.

Kyststrekningen mellom de to sørlandsbyene fortoner seg som en eneste lang kjede av øyer og mindre holmer fra Skauerøya i øst til Ulvøysund i vest. Den 14 km lange strekningen utgjør en beskyttet, men trang farled mellom fastlandet og skjærgården, og det er denne leden som går under navnet Blindleia. Ved Ulvøya er det slutt på det rolige farvannet. Der møter man den lumske Kvåsefjorden, som også utgjør den gamle grensen mellom Nedenes og det mandalske.

I dag kommer man greit gjennom Blindleia også med noe større fartøyer, men slik har det ikke alltid vært. «Det kan være vondt nok at styre en Sjægte frem imellem denne Fandens Blindeled,» skriver Krag i 1905. Dagens forhold er først og fremst et resultat av mudrings- og sprengningsarbeider fra 1860-årene og fremover.

Navnet Blindleia viser til en «blind» eller ikke synlig led. «Blint Sont» heter det på draftene fra hollendertiden. Så vel navnet som naturforholdene peker i retning av at Blindleia har vært en foretrukket sjøstrekning gjennom århundrer. Men det har lenge vært påfallende at de nokså detaljerte borgerkrigssagaene om konfliktene mellom baglere og birkebeinere – som ellers vier havnene på sørlandskysten betydelig oppmerksomhet – tilsynelatende ikke kjenner uthavner som Brekkestø og Gamle Hellesund, mens derimot både Randesund like vest for og Homborsund like øst for Blindleia blir omtalt.

I 2011 oppdaget imidlertid marinarkeologer et vrak med kvernsteinslast i uthavnen Ulvøysund, og de foreløpige dateringene tyder på at funnet er så gammelt som fra siste del av vikingtiden. Ulvøysundvraket indikerer at Blindleia ble benyttet allerede den gangen. Men det stopper ikke der: Arkeologer har siden første halvdel av 1800-tallet merket seg at nettopp langs Blindleia ligger gravrøysene fra bronse- og jernalderen særlig tett. Her finnes «en mengde stenrøser … paa begge sider av den saakallede Blindeled», heter det f. eks. i 1838. Det er liten tvil om at røysene var ment å være synlig fra leden, for i den ytre skjærgården glimrer de med sitt fravær.

Kommentarer

TheDuke sa…
Navnet Kattegat er kanskje også fra hollendertiden, i betydning katt og hul. Skip fra Holland anså farvannet som altfor vanskelig å beseile på grunn av de mange grunne og snevre passasjer, snevert som et kattehul, hvilket også de mange gamle skipsvrak vitner om. (Løst fra Wikipedia)

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…