Gå til hovedinnhold

KlokkestøperenEn gang omkring 1730 slo en ung håndverker fra Tyskland seg ned i Stiftsstaden. Han het Jakob Jørgen Rendler og var barnefødt i landsbyen Prausitz i nærheten av Meissen i Sachsen. Av geskjeft var han klokkestøper og gjørtler, og mange steder det ringes fremdeles med de flotte klokkene han fremstilte i verkstedet i Kristiansand for 250 år siden.

For det var først og fremst de mange kirkeklokkene Rendler støpte, som skapte ham et navn. Vi finner dem over hele Agder og lenger av gårde, og dessuten i Danmark. For Rendlers klokker var ettertraktet.

Nøyaktig når Jakob Rendler kom til byen, vet vi ikke. Første gang jeg har funnet ham nevnt i kildene, er midt i 1730-årene. Da figurerer han i rettssaken mot unggutten Anders Suhm, som ble dømt for blasfemi, og som Rendler hadde lånt noen penger. Rendler må forresten ha vært godt etablert med verksted alt da den gamle domkirken brente i 1734. For det var han som fikk jobben med å støpe nye klokker til kirken. Tre stykker ble det – storklokken, tolvklokken og lilleklokken, som de ble kalt. Likeledes var det Rendler som var mester for klokken som hang over inngangen til Hospitalskirkegården i byen.

De messingpillarene som tidligere prydet korskranken i domkirken, var også støpt av Rendler, samt de to messinglysestakene på alteret.

Mange menigheter benyttet anledningen til å få nye kirkeklokker eller omstøpt de gamle, når det nå fantes en mesterstøper i nærheten. For før dette måtte man til dels reise langt, ofte til Holland, for å få skikkelige klokker.  Jakob Rendler hadde nok å gjøre.

Klokkene hans er godt utført, og de bærer alltid mesterens navn og årstall, gjerne også med et lite vers. I Søgne gamle kirke henger to av Rendlers klokker (bildet). På den største står det blant annet «Help Herr Iesu at den nye Klokke mo Os Al i Himlen lokke». På den andre står det bare «Soli Deo Gloria. Me fecit Iacob Rendler Ano 1749».

Versene er ofte morsom lesning, og av og til er det klokken selv som fører ordet. «Min munn er vid, min tunge lang, jeg kaller folk til kirkegang», står det for eksempel på den klokken Rendler utførte for Øvrebø menighet i 1753. Eller en variant fra Søndeled kirke, som fikk sin Rendlerklokke i 1751: «Jeg ringer til kirke, og kommer ikke deri, o, måtte alle de meg høre, det unnsky’». Samme år fikk Risør sin klokke, som åpenbart var støpt av bronsen fra en eldre klokke: «Jeg dannet blev og kom herhijd i Herr Samuel Stubes Tid. Saasnart jeg revnet var og ilde tilstoed, mig Øster Riisøers Almue bekoste loed».

Om Grindheim kirkes klokke blir det fortalt at den sagnomsuste presten Søren Schive selv var til stede i Kristiansand da Jakob Rendler støpte den. Presten kastet en sølvdaler i støpemassen, og så la han til: «Jeg ofrer en speciedaler til», og kastet den andre mynten oppi. Sølv skulle gi så god klang dersom det ble blandet i klokkebronsen, mente folk.

Ryktet om den dyktige klokkestøperen nådde etter hvert utenfor landets grenser. I 1747 finner vi nemlig Rendler virksom som støper i Århus, der han hadde sin støpehytte i latinskolens gård. Det er han som er mester for de fire klokkene i Århus domkirke. Da den store stormklokken skulle i formen, holdt stiftsprost Nannestad en høytidelig tale. Når det gjelder klokken som han støpte til Dover kirke på Jylland, er kontrakten med Rendler bevart. Der heter det at klokken skulle veie 1 skippund, 9 lispund og 3 pund, og at det skulle betales 61 riksdaler 14 mark for støpningen samt «paasætning» av 103 bokstaver og tall.

Rendlers klokker er gjerne også prydet med avtrykk av mynter. Nore stavkirkes klokke, som ble støpt i Kristiansand i 1766, har fire innstøpte mynter. Én av dem er fra Dansk Vestindien, og en annen er en såkalt «villmannsdaler» fra fyrstedømmet Braunschweig-Lüneburg.

Den yngste Rendlerklokken jeg har funnet, henger i Hægeland kirke. Den er støpt i 1769. Jakob Rendler døde i 1774, trolig som en gammel mann. Alt året etter finner vi en ny klokkestøper i Kristiansand, Hans Stallemo. Han har ganske sikkert gått i lære hos Rendler.

***
 E.A. Thomle skriver i sin "Familien Rendtler i Norge" (1891) at Jakob Rendler kom fra traktene omkring Hanover. Det er feil, og Thomle har misforstått opplysningene i skiftet etter Johan Georg Rendler i Kragerø i 1785, der det utvilsomt står at hjemstavnen er Prausitz i "det Callenbergske" i Sachsen. Von Callenberg var i besittelse av godset Jahnishausen, som bl.a. omfattet Prausitz - i dag en landsby med 400 innbyggere.

Kommentarer

Målfrid Hagen Skreros sa…
Veldig morsomt å lese. En av klokkene hans henger også i Lyngdal kirke og har samme tekst som den i Øvrebø. "Min munn er vid,min tung er lang..."
Er det noen som har opplysninger om denne innskriften "Nicolavs Angelivs me fecit". Den står på en kirkeklokke i gotisk stil, kanskje fra 1300-tallet som henger i Hedalen kirke. Hvem var klokkestopper Nikolaus Engelskmann ?
Du finner iallfall litt kontekst rundt denne Nicolaus hos Lorentz Dietrichson:
http://runeberg.org/kirkeark/0133.html

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…