Gå til hovedinnhold

Ættestup

W.F. Koren Christie, nestor ved det nyetablerte Bergen museum, skrev i 1834 en artikkel om et tema som museumsbyggere på den tiden nødvendigvis måtte være opptatt av. ”Om en hos Almuesmænd paa Landet herskende Overtroe, som gjør, at de ikke ville skille sig ved Jordgravede Oldsager; og om en sjelden Antiqvitet, som formedelst saadan Overtroe holdes skjult”, lyder den omstendelige tittelen. Det som interesserer oss i denne sammenheng, er den ”sjeldne Antiqvitet” som bonden holdt skjult for antikvaren. Etter Christies oppfatning dreide seg nemlig om intet mindre enn en ”ætteklubbe”, som ”i Oldtiden skal have været brugt til at slaae udlevede Folk i hjel med”!
Christie beklager seg over bøndene i Sogn, hvis ”Overtroe … har gjort mig det hidindtil aldeles umueligt, at komme i Besiddelse af en … denne Træ-Klubbe eller Kølle. ” Og han fortsetter:
”Paa en exursion, som jeg i Aaret 1823 gjorde i det nordlige af Bergens Stift, fortalte en gammel Bonde mig, at der paa en Gaard, som vi reiste forbi, opbevaredes en saadan Træ-Klubbe, hvis Bestemmelse og Brug i Oldtiden fortælles at have være den, at slaae gamle Kjærlinger i hjel med. Han forsikrede, at han ofte havde seet Klubben og havt den i sine Hænder, samt beskrev mig den at være tyk i den ene Ende og ganske spids i den anden, samt brun af Ælde. For ikke at gaae glip af dette, efter min Formening sjeldne, Stykke talede jeg ikke noget derom til Besidderen, for hvem jeg var fremmed. … En af mine Venner, som har gjort sig megen Umage i denne Sag, erklærer, at han af alt det, som han har hørt og erfaret, betræffende den eftersøgte Træklubbe, troer sig overbeviist om, at den endnu existerer, men at man anseer den som en Helligdom, tjenlig til at helbrede syge Mennesker og Dyr, og at den, i saadan Hensigt, bliver hemmeligen hentet og bragt hele Bøygden om.”
Slike ”ætteklubber” kjennes også fra Sverige, der denne mildt sagt spesielle formen for eutanasi ser ut til å spille en vesentlig større rolle i senere folketradisjon enn her hjemme. Så vidt meg bekjent, fikk aldri Christie tak i den ”sjeldne Antiqvitet” fra Sogn, men ut fra den knappe beskrivelsen er det grunn til å tro at det i realiteten dreide seg om et bondevåpen fra middelalderen.
1800-tallets betydelige interesse for ”ætteklubber” og – i større grad – ”ættestup” går tilbake til en mildt sagt eventyrlig saga fra 1200-tallet. Fornaldersagaen Gautreks saga forteller nemlig om en kong Gaute som går seg vill i Västergötlands dype skoger, og som til slutt finner frem til en isolert gård. Folkene på gården holder seg ifølge sagaen med et ”ættestup”, en bratt klippe der familiemedlemmer styrter seg i døden så snart de har nådd alderdommen. ”Vi dreper foreldrene våre for at de uten sykdom kan reise til Odin. Og vi slipper å ha noe besvær med dem”, forklarer datteren på gården. Senere i sagaen kaster den ene etter den andre seg utfor stupet for ikke å være de yngre, arbeidsføre til belastning.
Så vel stupet som klubben er myter, om enn seiglivede sådanne. Både Wikipedia og Store norske leksikon har oppslagsordet ”ættestup”, selv om sistnevnte presiserer at fenomenet kun er kjent gjennom sagn. Faktisk er Gautreks saga det eneste belegget i den norrøne litteraturen for fenomenet, og når vi på 1800-tallet – og av og til fremdeles i dag – kan støte på lokaliteter som blir oppfattet som ”ættestup”, skyldes det ganske sikkert én bestemt person. Sagaen ble nemlig oversatt til svensk så tidlig som i 1664, av den senere svenske riksantikvarien, Olof Verelius. Det var han som skapte ordet ”ættestup” (ättastupa) ved å oversette det islandske ætternisstapi, som egentlig betyr slektklippe. Hans Götriks saga fikk raskt stor utbredelse, ikke minst blant antikvarisk interesserte prester i Götaland, og man oppfattet sagaen som historisk etterrettelig. Dermed satte de lærde i gang med å søke etter egnede steder, i første omgang med mindre hell. Men spol 150 år frem, og det samme landskapet er fullt av ”ættestup”…
Selve sagaen er nokså tydelig en skrøne om det som for islendingene på 1200-tallet var en fjern og eksotisk folkegruppe, nemlig gautene. Den føyer seg inn i en tradisjon med røtter i antikken, der man tilla fjerne områder og fjerne epoker bestemte, sjablongmessige egenskaper. Den antikke forfatteren Solinus forteller eksempelvis om de lykkelige hyperboreerne i det høye nord at klimaet der er så gunstig at menneskene ikke dør en naturlig død, men kaster seg i havet fra en høy klippe. Også på samisk område forekommer sagn og myter om at man i eldre tid tok livet av gamle og syke ved å styrte dem i pulk utfor fjell. M. J. Andreassen Schou, av de reisende, skriver i den selvbiografiske Paa Fantestien (1893) at følgets eldste tidligere tok livet av seg ved å la seg søkke ned i en innsjø.
Men verken arkeologiske funn eller skriftlige kilder tyder på at folk i Skandinavia, det være seg samer, reisende, nordmenn eller svensker, har praktisert slike skikker, eller på at mennesker i eldre tid hadde noe mindre grad av omsorg for eldre enn i dag.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…