Gå til hovedinnhold

Ortodokse spor i Finnmarks jord

En gang i 1870-årene kjøpte Universitetet i Kristiania en samling oldsaker som handelsmannen og samleren A.G. Nordvi på Mortensnes hadde gravd frem i Varanger. Blant disse gjenstandene var også et «lidet fladt Kors af Bronce» med «russisk Indskrift». Det var funnet på den såkalte «Russekirkegården» på Vadsøya, som var kirkested frem til begynnelsen av 1700-tallet, og som etter at kirken ble flyttet inn til selve Vadsø, år om annet ble benyttet til å gravlegge døde av ortodoks tro.

Foto: Kulturhistorisk museum
Korset (bildet) er 5 cm høyt og 3 cm over korsarmene. Det er nokså godt bevart, og skriften kan fremdeles leses. På baksiden, som ikke vises på fotoet, er den kjente hymnen for korsets opphøyelse skrevet på kirkeslavisk. Helt identiske, masseproduserte hengekors av messing er funnet flere steder i Finnmark – og på Svalbard. Korsene er talende vitnesbyrd om en forfulgt religiøs minoritet i utkanten av det russiske tsarriket. De forteller dessuten om en unngåelig side så vel ved den tidlige pomorhandelen og -fiskeriene i Finnmark, som ved russernes overvintringsfangst på Svalbard: En for tidlig død, langt fra hus og hjem.

Fra 1700-tallet
Det er nemlig fra graver de aller fleste messingkors av denne typen skriver seg. Vi har et annet funn fra Vadsø (Prestelva), og enda et fra Steinvåg i Gamvik. I en grav i nærheten av Ellinghamn i Sør-Varanger, der den døde lå i en trekiste under en lav steinrøys, lå et tilsvarende kors. Også funnet fra Ellinghamn kan være en pomorgrav, mens de øvrige funnene fra Sør-Varanger – fra Gravholmen i Pasvikelva – tilhører skoltesamiske graver.

Selv om det i lokalhistorisk litteratur er foreslått at messingkorset fra Vadsøya er fra middelalderen, eller til og med fra vikingtiden, er det ingen tvil om at denne typen av hengekors er langt yngre, fra slutten av 1700-årene eller noe senere. «Natelnik», heter disse korsene på russisk, som betyr noe slikt som «på kroppen». Korset er et synlig tegn på at en person er ortodoks kristen; man får det når man døpes, og det følger en gjennom livet og inn i graven. Det bæres i en snor rundt halsen, og inntil kroppen. I russisk folketradisjon blir dessuten «natelnik» oppfattet som en kraftfull amulett som kan holde det onde på avstand. A.G. Nordvi må ha satt atskillige pomorer med kors om halsen, for han kunne fortelle de lærde i Christiania at «Russer skulle endnu bære saadanne Kors og blive begravede med dem».

Gammeltroende pomorer
Men det er flere trekk ved korset som viser at de som i sin tid bar dem, og som av ukjente årsaker endte sine liv i Finnmark, ikke var «vanlige» ortodokse kristne, men gammeltroende. Det viktigste er kanskje innskriften over korset, der det ikke står de russiske bokstavene som tilsvarer latinens INRI («Jesus fra Nasaret, Jødenes Konge), men derimot en forkortelse for «Jesus Kristus, Ærens Konge». Nettopp dette var en av mange disputter mellom kirkereformatoren Nikon og de gammeltroende dissenterne som fra slutten av 1600-årene av – etter at de var blitt gjenstand for omfattende forfølgelser – slo seg ned ved Kvitsjøen og andre utkantområder i det russiske riket. De gammeltroende holdt seg til ritualene og de hellige bøkene fra tiden før Nikons reformer. Et annet av stridsspørsmålene var om man skulle bruke to eller tre fingre når man gjorde korsets tegn.

Etter en langvarig og blodig konflikt mellom ortodokse og gammeltroende, der mange av lederne for de sistnevnte ble drept og der det berømte klosteret i Solovki ble beleiret i flere år av tsarens tropper, trakk Peter den store den konklusjon at det var bedre å skattlegge de gammeltroende enn å forfølge dem. Han hadde også militærstrategiske beveggrunner, for de gammeltroendes nyanlagte klostre ved Vyg i Karelia representerte viktige kompetansemiljøer innenfor metallstøping.

Korsene som er funnet i Finnmark, er antagelig fremstilt ved Vyg, der man laget ikoner og kors av metall senest fra 1719. Og fra Vyg har de masseproduserte og billige messingkorsene funnet veien til Kvitsjøens kyster, der pomorlandsbyene ligger som perler på en snor, og der de gammeltroende stod særlig sterkt.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…