Gå til hovedinnhold

Finnmarkshistorie i Amsterdam

En maidag i 1652 stiller to menn opp hos en av Amsterdams mange notarer. Etter anmodning av kjøpmannen Caspar Ruts forklarer de to at de høsten før var på reise med skipper Heijn Rynts om bord i skipet «De Groninger Toren». De var på vei fra Arkhangelsk til Amsterdam da de kom ut for storm og uvær på Finnmarkskysten, men fikk berget seg i land i Omgang «op de hoek van St. Anna Baij». Noen dager senere gikk de langs strandender og fant vrakrester, blant annet en dør med byen Terschellings våpen. De to forteller at restene skrev seg fra skipet «De Witte Valck», hvis skipper var Claes Jansz de jonge fra Terschelling. Han hadde seilt sammen med dem fra Arkhangelsk, men skip og mannskap var altså gått tapt i stormen.

I en stor murbygning i sentrum av Amsterdam oppbevares hyllemeter på hyllemeter med norsk – og finnmark’sk – 1600- og 1700-tallshistorie. Amsterdams byarkiv inneholder protokollene etter metropolens notarer, de eldste helt fra slutten av 1500-tallet. Notararkivene fyller noe sånt som 3000 hyllemeter! Og så hører det med til historien at det fantes notarer – og finnes arkiver etter dem – også i andre nederlandske byer. Her finnes et unikt kildemateriale også til vår nordlige historie – først og fremst takket være at handelen på Arkhangelsk var av stor betydning for hollenderne nettopp i den perioden da Nederlandene vokste frem som en stormakt av rang.

Notarene spilte en viktig rolle i datidens Amsterdam, som var i ferd med å bli en verdensby, og som trakk unge kvinner og menn til seg fra så å si hele Europa – deriblant tusener fra Norge. Til notaren gikk man hver gang en kontrakt skulle inngås, når man trengte en attest eller ta opp et lån, for å nevne noe. Det anslås at det i byarkivet finnes to millioner notarforretninger protokollert bare for perioden 1624-1664. I det omfangsrike protokollene finner man opplysninger om personer, steder, yrker, varer, handelsruter og mye annet. Deler av arkivet er katalogisert, men svært mye gjenstår.

Selv om prosentandelen neppe er særlig stor, er det nok av dokumenter som dreier seg om Finnmark – slik som den ovenstående, tragiske. I 1639 er det for eksempel interessentene bak skipene «Het Huys van Nassau» (Huset Nassau), «De Liefde» (Kjærligheten), «De Zoutpan» (Saltpannen) og «Den Groenen Leeuw» (Den grønne løve) som sender skipperen Cornelis Pietersz d’Hooft til Bergen for å frikjøpene skip og last. De fire fartøyene var blitt oppbragt på Finnmarkskysten i kongen av Danmarks navn og ført til Bergen.

At kapring og sjørøveri var en reell fare, og noe man måtte ta høyde for, viser en fraktekontrakt inngått i 1659. Da er det en kjøpmann med base i St. Malo, Frankrike, som avtaler med Jan Jorensz Swaen på skipet «De Swaen» (Svanen) om å seile til kysten av Finnmark for å kjøpe torsk og tran. For det skulle skipper Jan få 168 franske sølvmynter hver måned. Men, heter det i kontrakten, «skipperen har ikke krav på lønn i den tiden han eventuelt måtte bli oppholdt av kapere»…

Det sier ikke så rent lite om Amsterdams status i datidens handel når vi finner en kontrakt som denne, fra 1631, der ingen av partene har noen åpenbar forbindelse med Holland: «Crijn Crijnsz, kjøpmann i Bergen, avtaler med skipper Hans Luytes i Lübeck på skipet «St. Pieter», at sistnevnte skal reise til Vardø, Syltevik eller Kjelvik for å laste fisk, og deretter losse den i Bergen».

Forlis og tap av verdifull last er en gjenganger i notararkivene for Finnmarks del. I 1652 hører vi om flere skip som forliste ved Nordkapp, «i området til lensherren på Vardøhus», og masseforlis foregikk også i 1711. I 1791 finner vi en sjøforklaring opptatt av notar Jan Harmsen. Flere av mannskapet på på skipet «De Juffrouw Johanna» (Jomfru Johanna) forklarer da at de hadde vært i Arkhangelsk og tatt inn last bestående av linfrø og huder, og at de på hjemveien hadde kommet ut for stormvær ved Vardø, slik at deler av lasten var blitt ødelagt av vann.

Kildene forteller også om hollendernes eget fiske, helst laksefiske, på Finnmarkskysten og på Kola. Det foregikk typisk ved at man hyret inn én eller flere bøkkere, som ble satt i land ved en egnet lakseelv, sammen med lokale (samiske) eller medbragte fiskere, mens skipet reiste videre for å drive handel. På tilbakeveien ble fisketønner og bøkker plukket opp og tatt med hjem. Vi har en slik kontrakt datert 1643. Da er det skipper Marten Harmensz Blau og skipet «De Bruijnvisch» (Nisen), bestykket med med 10 kanoner, som får i oppdrag å reise til «den lappiske kysten» og drive fiske i Alta og Tana. Det heter i kontrakten at «skipperen og hans folk må være behjelpelige med å skjære, salte og pakke fisken».

Det finnes også tidlige eksemler på eksport av trelast fra landsdelen, selv om det ikke fremgår om tømmeret kommer fra Pasvik eller Russland. Våren 1659 seiler i hvert fall skipper Aucke Simens med «Salomons Tempel» til Vardø for å losse varer og ta inn trelast som skal fraktes til Amsterdam.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…