Gå til hovedinnhold

Romerske mynter fra Jæren

Arendalskjøpmannen Thomas Ellefsens ”Excerpta et congesta ad historiam patriam facta anno 1754” inneholder enkelte interessante opplysninger om oldfunn og fornminner. Jeg har tidligere brukt Ellefsens Excerpta som kilde for et gullfunn som ble gjort i Torridal i Kristiansand i 1643. Da var bakgrunnen at den historisk interesserte Ellefsen hadde i sin besittelse en siden bortkommet tingbok fra 1600-årene, og at han skrev av denne, inkludert en sak om fordeling av finnerlønn etter det nevnte gullfunnet. Men Ellefsen skrev også ned annet kuriosa som ble ham meddelt. I en udatert innførsel skriver han således følgende om et interessant myntfunn som i hans tid ble gjort i Rogaland:Hr Tolder Ebel haver lant mig 2de romerske penge til efftersyn, som er funden i en gammel Begravelses Høy ved Stavanger og hands Kiereste foræret af en præst, hvis folk havde fundet dem:


dend ene er saa stoer som en maadelig liden 2skilling men vel 3 a 4 gange saa tyck af purt godt sølv, og staar paa dend eene side en Keysers Billede meget tyckt ophævet og net giort med omskrifft .L.VERVS.AVG.ARMENIACVS. paa dend anden side en Krigsmand staaende med hielm paa hovedet, et spyd i dend enne og et skiold i dend anden haand med omskrifft. – TR.P.IIII.IMP.II.COS.II.


den anden penge er mindre og saa stoer som en liden enkelt skilling men iligemaade meget tyck og af fint godt sølv, paa dend ene side et hoved med denne omskrifft bagen for hovedet: M.CĀO. paa dend anden side en victoria siddende paa en stoel, havende store lange vinger, holdende i dend ene haand en green, og reckende frem dend anden haand en Krands, med denne paaskrift neden under VIC (merk at det skal være strek over R’en, som i CAO ovenfor), [der synes at staa de 2de bogstaver til IA, men samme er forslitte og ukiendelige].Den sist beskrevne mynten er en romersk republikkdenar – fra ca. 93/1 f Kr., ifølge numismatikeren Kolbjørn Skaare. Den andre mynten er en god del yngre. Omskriften viser at det ”Keysers Billede” som Ellefsen beskriver, forestiller Lucius Verus, Marcus Aurelius’ adoptivbror og med-keiser, og at denne mynten – også det en denar – er fra 163/4 e. Kr. Myntfunnet som beskrives av Ellefsen, kjennes bare fra hans Excerpt, og myntene må regnes for tapte.


Det er flere eksempler fra Norge på at romerske sølvmynter har blitt lagt ned i graver. Og slik sett er det ikke noe i veien for at opplysningen om at myntene var blitt funnet sammen i en ”gammel Begravelses Høy”, kan være riktig. Men det er mulig, som Skaare peker på, at det er for stor avstand mellom pregeåret for de respektive myntene til at det er sannsynlig at de tilhører én og samme grav.


Dessverre får vi ikke vite mer om funnomstendighetene, og Ellefsen opplyser heller ikke om det ble funnet andre saker i gravhaugen. Det hadde jo ellers gjort saken enklere. Republikkdenaren er for øvrig den eldste romerske mynten som er funnet her til lands. Marcus Aurelius-denaren er i så måte mer ordinær, ettersom bortimot en tredjedel av denarfunnene fra de nordiske land skriver seg fra hans regjeringstid (det norske denarmaterialet er ikke så mye å bygge på – vi har bare et par håndfuller funn alt i alt). Generelt ser det ut til at kontakten mellom Romerriket og Skandinavia intensiveres og endrer karakter nettopp som en følge av markomannerkrigene, der Marcus Aurelius triumferte, og den første strømmen av romersk mynt til Norden (først og fremst til Danmark og Sverige), er et synlig uttrykk for dette forholdet.


Når det gjelder funnstedet, er det vanskelig å komme nærmere enn Ellefsens temmelig vage ”ved Stavanger”. Men ut fra sammenhengen dreier det seg antagelig om et sted på Nord-Jæren. Funntidspunktet kan vi imidlertid si litt mer om. Det gir seg selv at det må dreie seg om et årstall førut for 1754, året da Thomas Ellefsens Excerpta ble ferdigstilt. Den ”Hr Tolder Ebel” som nevnes, er Augustinus Ebbel. Han var født i Stavanger i 1723, og døde i Arendal i 1795. Myntene var videre gitt til Ebbels forlovede. Ebbel giftet seg første gang i 1749 med Elisabeth Smith (1724-1758), også hun fra Stavanger. Augustinus Ebbel var først tollforvalter i Stavanger, men ble forflyttet til Arendal som toller med tittelen kammerråd.


Hvordan myntfunnet fra Rogaland havnet i Aust-Agder, er altså lett å forklare. Innførselen i Excerpta må også skrive seg fra 1749 eller tidligere, ettersom Ebbel og Elisabeth Smith giftet seg det året. Men hvor lenge tidligere? Som tollforvalter tilhørte Ebbel det bedrestilte borgerskapet i Stavanger, og Elisabeth Smith hadde en tilsvarende bakgrunn. Det ville være rart om ikke også den historisk interesserte amtmannen i Stavanger, C. B. de Fine, hadde fått nyss om et så vidt spesielt funn. Når de Fine (død 1746) ikke nevner funnet i sin Stavanger Amptes udførlige Beskrivelse fra 1745, kan forklaringen være at funnet ble gjort etter den tid. de Fine er ellers godt informert om funn fra gravhauger på Jæren.


Elisabeths far, Lauritz Andersøn Smith (bildet over), var født på Sola i kommunen av samme navn. Han var en av sin tids mektigste handelsmenn, redere, sagbruks- og godseiere i Rogaland. Han eide også flere kirker i regionen, etter kirkegodssalget i 1723. Kanskje ligger det i denne forbindelsen en antydning om hvor ”ved Stavanger” de to romerske denarene ble funnet. Men Elisabeth var solid plantet i Stavangerborgerskapet også på morssiden, og hennes morfar, Michael Leigh, hadde vært sogneprest i Madla.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…