Gå til hovedinnhold

Virkelighetens Erasmus Montanus

Husker du den disputerende hovedpersonen i Holbergs "Erasmus Montanus"? Han som beviste at mor Nille var en stein – og Per Degn en hane? Modellen for rollefiguren fant Holberg i den lærde Hans Nielsen Been – eller Johannes Nicolaides Beenius, som han kalte seg i København. Som Erasmus Montanus var han egentlig bondegutt – fra Tveit!

Men det var ikke akkurat husmannskår han kom fra. Hans Nielsen var født på Boen gård, og han var barnebarn av den mangeårige forpakteren der, Torkild Svendsen eller "Torkild i Bua". Hans var født i 1646 og kom til København som student 17 år senere. Og der ble han. Fremdeles i 1705, da det var arveskifte på Boen etter morbroren Elling Torkildsen, skriver Hans hjem til slektningene at han dessverre ikke kan møte, "formedelst sine Studeringer". Da nærmet han seg altså 60 år…
I ettertiden, og først og fremst på grunn av Ludvig Holberg, er Hans Nielsen Been blitt selve innbegrepet av evighetsstudenten. Det er kanskje ikke så rart, for han studerte ved universitetet i 32 år før han fikk magistergraden i 1700. Fag etter fag, eksamen etter eksamen. Det synes nok også hans samtid var litt spesielt. Men det er ingen tvil om at de også så på Hans Nielsen som en sprenglærd akademiker. I løpet av sin lange karriere, både som student og som magister, forfattet han nemlig nærmere hundre avhandlinger.
Avhandlingene viser at det var filosofi, teologi og filologi som lå han hjerte nærmest. De har titler som "Fire sentrale filosofiske problemer", "Tre filologiske spørsmål", "Seks rent filologiske observasjoner" og "En avhandling om det guddommelige forsyn". Samtlige har dessuten en medforfatter, og det er dette som avslører hva slags vitenskapelig virksomhet Johannes Nicolaides Beenius praktiserte. Avhandlingene hans er nemlig tidstypiske disputaser.
1600-årenes akademiske liv var i stor grad sentrert rundt disputasene. De var nærmest retoriske øvelser, der én skulle forsvare en tese og en annen angripe den. På denne måten skulle studentene lære å legge frem og begrunne sine kunnskaper. Oftest foregikk disputasene på latin, og gjerne i full offentlighet. Hovedpoenget var forsvaret, mens selve tesene kunne være av mindre betydning. Noen av temaene kan virke rent ut lattervekkende tre hundre år senere, men slett ikke alle. Et år disputerte Hans Nielsen Been f. eks. om umuligheten av atomenes eksistens, et annet år om begrepet "apatheia" innenfor stoisk filosofi.
Hans var én av de ivrigste disputatorer i København, og nøt stor respekt blant andre akademikere. En viss ballast hadde han nok også med seg hjemme fra Tveit. Morfaren, Torkild Svendsen, var iallfall en opplyst og interessert mann – den signaturen han skrev med vikingtidsruner på et skjær i Bufossen og daterte til 1631, er fremdeles den eldste runeinnskriften vi kjenner fra tiden etter at runekunsten igjen ble kjent gjennom lærd litteratur. Og i det omtalte skiftet etter onkelen i 1705 var det mange bøker. Hans Nielsen fikk én av dem, riktignok den med tittelen "Skiæmt og Alvor".
Like fra han kom til København i 1667, bodde Hans på den såkalte Regensen, et "studenthjem" der studentene fikk både kost og losji dekket. Han var endatil dekan ved et av bordene der; under måltidene skulle det nemlig tales latin, og det skulle disputeres – det hele under ledelse av dekanen. Siden bodde Hans Nielsen Been på Valkendorfs kollegium. Meningen med disse kollegiene var å gi hjelp til trengende studenter, og ved en opprydning i 1708 ble Hans Nielsen, som da for lengst hadde tatt magistereksamen, bedt om å flytte ut. Det ble for mye for den nå 62-årige Hans, som døde av slag før han rakk å flytte.
Det sier litt om hans anseelse at Hans Nielsen Been ble gravlagt under gulvet i Vor Frue kirke, til alle klokkers kiming og med likprediken av professor Christen Worm. Han hadde nådd langt, "Hans i Bua"!
Etter hans død ble det forfattet flere mer eller mindre humoristiske vers om Hans Nielsen. I ett av dem heter det blant annet at "her ligger Hans Been, saa død som en Steen, og piller ej længer philosophiske Been"…

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…