Gå til hovedinnhold

Tingvatn - gravplass og tingsted

Tingvatnfeltet i Hægebostad kommune er ett av de mest fascinerende fornminneområdene i Vest-Agder. Det er samtidig et av de mest verdifulle. På den flate monen her ligger én rektangulær og tre runde steinsettinger, og et titalls gravhauger. Folketradisjonen har meget å berette om fornminnene på Tingvatn. Særlig steinsettingene har gitt opphav til mange sagn.

Arkeologenes nøkterne dom over monumentene på Tingvatn er at de er gravminner – riktignok uvanlige sådanne – fra jernalderen. Hvor gamle de er, er usikkert. Antagelig er de fra de første århundrene av vår tidsregning, men det er ingenting i veien for at deler av feltet kan gå helt tilbake til bronsealderen.

Men i folketradisjonen er Tingvatn akkurat det som navnet sier at det er: et tingsted fra riktig gamle dager, fra den gangen bøndene selv dømte på tinget. Mange steder, både i Norge og Sverige, kalles runde steinsetninger for ”dommerringer”, og det er sterk og levende tradisjon for at slike monu­menter har vært brukt i rettslige sammenhenger.

På Tingvatn får tradisjonen støtte av de skriftlige kildene. I middelalderen var nemlig Tingvatn midtpunktet i Vats tinghå. Vats eller Vatne er det gamle navnet på Tingvatn, og gården her var gjennom flere hundre år det rettslige sentrum

i et innland­sdistrikt som foruten Hægebostad og Eiken, omfattet Bjelland og Grindheim. På vestsiden av riksveien lig­ger selve gården Tingvatn, der tingstedet lå i middelalderen. Selve Tinghaugen er for delvis ødelagt, men er synlig som et, antagelig delvis kunstig oppbygd, platå ned mot Lygnevatnet. Mellom gravfeltet, som kalles ”den gamle tingplassen”, og gården Tingvatn ligger Galgebakken, som skal ha vært rettersted i gammel tid.

Steinringen i nordkanten av feltet består av 7 reiste steiner og har en diameter på 15 meter. Anlegget går under flere navn: Sjusteinsringen, Skjelvarspranget og Holmgangsringen. Sagnet om den dødsdømte ungjenta Skjelva er knyttet til ringen. Hun skulle etter sigende få slippe fra det med livet dersom hun klarte å hoppe fra stein til stein ringen rundt. Det heter seg at Skjelva klarte alle hoppene helt frem til det siste og avgjørende. Da falt hun mot den sjuende steinen og døde. Avstanden mellom hver av steinene er 6 meter…

Innenfor steinsetningen ligger en lav gravhaug. I 1890-årene ble det funnet en branngrav i haugen.

Umiddelbart sør for Skjelvarspranget finnes en stor, rund steinlegning. Den bærer navnet Offerringen.

Lenger mot sør ligger Nisteinsringen. Denne blir også kalt Dommarringen. Etter det folk vet å fortelle, tok dommerne sete på hver sin stein når de skulle dømme i rettssaker på tinget.


Mellom Dommarringen og Skjelvarspranget står to parallelle rekker med reiste steiner. Til sammen er det 11 steiner her, men det skal ha vært flere tidligere. Slike ”gater” kjennes ikke fra andre steder i Norge. Det er mulig at dette monumentet har hatt en litt annen form tidligere, og at steiner er blitt flyttet på i forbindelse med en utvidelse av den gamle daleveien som går like forbi.

Fornminnefeltet på Tingvatn eies av Hægebostad kommune. I umiddelbar tilknytning til feltet ligger den tidligere Tingvatn leir, som nå er overtatt av kommunen og Vest-Agder fylkeskommune i fellesskap. På det tidligere leirområdet er det under etablering et besøks- og formidlingssenter med utgangspunkt i de store kulturhistoriske verdiene i området.

Arkivert i:

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…